วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เข้าฟังการสัมมนาทางออนไลน์ กลับตัวให้ไว ก้าวไปให้เร็ว HROD TURNAROUND จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความคิดเห็น