โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ขอบคุณคณาจารย์ ที่ร่วมพบปะให้ข้อมูล ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกท่านที่เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนกัน ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น