วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ฟังการสัมมนาเรื่องค่าตอบแทนจูงใจในสถานการณ์วิกฤต ทาง Live Zoom จัดโดยสมาคมการการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

ความคิดเห็น