การประชุมสมัยสามัญประจำปีการศึกษา 1/2564  ซึ่งในครั้งนี้จัดการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet และถ่ายถอดสดผ่าน YouTube Live  (27 พ.ค. 2564)

ความคิดเห็น