ทีมงานโครงการ U2T ตำบลร่อนทอง ลงพื้นที่เพื่อระดมความคิดร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อค้นหาแนวทางพัฒนาชุมชน (9 เม.ย. 2564)

ความคิดเห็น