เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-13.00น. เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 7/2564 ประเด็นเด็กปฐมวัย เรื่อง “พัฒนาสมอง สร้างเสริมพัฒนาการ ด้วยสื่อสร้างสรรค์ ที่สร้างเอง” ประชุมออนไลน์ผ่าน zoom application

ความคิดเห็น