เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย “ศิลปะกับครูปฐมวัย”

วิทยากร : คุณครูรุ่งทิวา โปนกแก้ว  (ออนไลน์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น