ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564 ได้เป็น Expert และ Mentor ในการ PLC การจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน microsoft team

ความคิดเห็น