วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ประชุมทีมงานจัดทำเว็บไซต์สารสนเทศตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

ความคิดเห็น