นายคชาธร วงศ์นิมิตร

ได้เข้าร่วมทดสอบออนไลน์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/264

27 สิงหาคม 2564

ความคิดเห็น