วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย ในรูปแบบออนไลน์
นิเทศนักศึกษาจำนวน ๓ คน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ คน สาขาวิชาดนตรีศึกษาศึกษาจำนวน ๑ คน

ความคิดเห็น