26 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติเป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น