วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นิเทศกลางโรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” ในรูปแบบออนไลน์
นิเทศนักศึกษา ๑๑ สาขาวิชา จำนวน ๒๔ คน

ความคิดเห็น