โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564 เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก
ในวันที่่ 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตรร่วมประชุม GE 2564

ความคิดเห็น