เสวนาออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” โดย ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์ และ ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ความคิดเห็น