มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ ร่วมกับ นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 29 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Agreement : MoA) ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเปลี่ยนรากฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับจังหวัดบุรีรัมย์ที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการหาแนวทางปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้คนจนเป้าหมายสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ความคิดเห็น