โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผ่านโปรแกรม Zoom

เวลา 09.00 – 12.00 น. ในหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. 2560 และ 2563”
เวลา 13.00 – 16.00 น. ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียน ตำรา/หนังสือ และเอกสารคำสอน”
โดยวิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. โดยผ่านโปรแกรม Zoom
เวลา 09.00 – 12.00 น. ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ”
โดยวิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความคิดเห็น