การสร้างเพจและเทคนิค Sale Page เพิ่มยอดขาย
วิทยากร : ณัฐวุฒิ ภู่เพชร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

https://youtu.be/4jFpOauIKdk

 

ความคิดเห็น