15 สิงหาคม 2564 ร่วมติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน และติดตามการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งถอดบทเรียนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นข้าวเกรียบเห็ดและข้าวเกรียบขนุน ที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

#กิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (MS06) ”

#ภายใต้โครงการ “ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ”

 

 

 

ความคิดเห็น