วิทยากรในหัวข้อ How to Give a  Business Presenrtation ในหลักสูตรระยะสั้น  Basic English For Business Presentation จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออนไลน์ วันที่ 14 สิงหาคม 64

ความคิดเห็น