อบรมหัวข้อ “มาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management, GFM) สำหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง” รุ่นที่ 1
วิทยากรโดย: นายสัตวแพทย์ รัชภูมิ เขียวสนาม (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)
วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
Join Zoom Meeting

ความคิดเห็น