วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นิเทศกลางนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์
จำนวน ๒ คน ในรูปแบบออนไลน์ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูพี่เลี้ยงของนักศึกษา
พบปัญหาในการฝึกสอนคือ นักเรียนไม่เข้าเรียนออนไลน์และไม่ส่งงาน
จึงได้เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาฝึกสอนเป็นที่เรียบร้อย

ความคิดเห็น