รูปแบบการจัดกิจกรรม

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 1. ประเภทและจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน
 • ประเภททีม ๆ ละ 2 คน
 1. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
 • หัวข้อการประกวด : เทคโนโลยีสารสนเทศ กับวิถีชีวิตแบบ New Normal
 • ขนาดของภาพ Infographic เท่ากับขนาดของกระดาษ A4
 • ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค
 • ชิ้นงานต้องเกิดจากความคิดของผู้ส่งผลงาน โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง
  หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น ในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน
 • ภาพ infographic ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  โดยมหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกผลงานประกวดเพื่อจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ
  และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท

ความคิดเห็น