นายคชาธร วงศ์นิมิตร  ได้ผ่านการพัฒนาความรู้ “รอบรู้สุขอนามัย” เพื่อรองรับสถานการณ์ Covid-19 
จากคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 ออนไลน์

วันที่ 8 สิงหาคม 2564

ความคิดเห็น