วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 : ศาสตร์ ศิลป์ ภาษา เพลาฟ้าหลังฝน” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ภาษากับคติชนในยุคนิวนอร์มอล

การบรรยายครั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร. ปฐม  หงษ์สุวรรณ จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านการศึกษาภาษาในแง่คติชนวิทยาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งได้ความรู้และแง่มุมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยปรากฏการณ์ทางภาษาและสังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมแบบนิวนอร์มอล

 

มีปรากฏการณ์ทางภาษาและสังคมหลายประการที่เป็นประเด็นสำคัญที่สามารถพัฒนาไปเป็นงานวิจัยในเชิงลึกที่ท่านวิทยากรได้ให้ประเด็นต่าง ๆ เช่น คำศัพท์ที่ปรากฏในสังคมเป็นคำต่าง ๆ ล้วนส่งผ่านความคิดที่เป็นผลผลิตของสังคมที่น่าสนใจ รวมถึงการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

 

ความคิดเห็น