โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งสู่คุณลักษณะบัณฑิตศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคิดเห็น