การประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564
: ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ Next Normal (Learning and Teaching transformation to Next Normal)
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ รับชมผ่านทาง Facebook live : edunrru หรือที่ facebook.com/edunrru
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edu.nrru.ac.th

ประกาศนีบัตรเข้าร่วมงาน นางสาวชนัดดา รัตนา

ความคิดเห็น