ได้ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
นายจักรพันธ์ บุญทัน ,นางสาวศุภลักษณ์ บุญคง,นางสาวครองขวัญ ชื่นชมยิ่ง และนางสาวญานาทอน กุลประโคน
ได้เข้าเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ ในหน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ควบคุมดูแลนักศึกษาโดย นายคชาธร วงศ์นิมิตร เวลาในการฝึกประสบการณ์ ช่วงเดือน กรกฎาคม 2564

โดยนักศึกษาได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ติดรณรงค์การใช้พลังงานให้รู้คุณค่า
และเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การรับส่งเอกสารตามหน่วยงานต่างของมหาวิทยาลัย
การปรับตัว การปฏิติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลา เพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกงานในอนาคต

ความคิดเห็น