มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤติและเครื่องให้ออกซิเจนความดันสูง
ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ มอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤติและเครื่องให้ออกซิเจนความดันสูง
จำนวนเงิน 530,000 บาท แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีแล้วแบ่งปัน”
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ความคิดเห็น