วันที่ ๒๔-๒๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้เข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ รหัส ๖๐ ระดับเครือข่ายอีสานตอนล่าง “Summer Camp”

ความคิดเห็น