ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราฃภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

http://stu.bru.ac.th/?fbclid=IwAR34-rpm0QU7fMZ2oZpgi4u22rrlSHSvScr0WMNda91i4OdtdWv6U3OBbL0

ความคิดเห็น