ติดตามข้อมูลการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579

ณ บริเวณโถงอาคารสิริวิชญากร (อาคาร 19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ความคิดเห็น