วช64

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วช64

ความคิดเห็น