วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4 นวัตกรรม และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 4 (บรรจุปี พ.ศ. 2562) รอบ 2 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีครูที่บรรจุในโครงการจากภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินเป็นรอบที่ 2 สำหรับครูที่บรรจุในปี 2562 นี้

จากการทำหน้าที่ทำให้เห็นว่า ครูมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะสามารถนำนวัตกรรม 4 นวัตกรรมที่กำหนดไปบูรณาการการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้นั้นไม่ใช่เพียงแต่การสอนอย่างเต็มที่โดยไม่ให้ความสำคัญต่อวัตถุประสงค์ ซึ่งวัตถุประสงค์จะไปตอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด กล่าวคือ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ครูให้ความสำคัญกับกระบวนการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ข้อเสนอนสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือ ครูต้องให้ความสำคัญกับจุดประสงค์ และหลังงจากการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลง ครูต้องสามารถตอบได้ว่าผู้เรียนผ่านจุดประสงค์หรือไม่ ฉะนั้นครูต้องให้ความสำคัญกับวิธีการวัด เครื่องมือในการวัด และเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อพิจารณาผู้เรียนว่าสำเร็จตามจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่

ความคิดเห็น