นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
ที่งานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการใช้พลังงาน
ตามตึกอาคารเรียน และโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อรณรงค์การใช้พลังงาน และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

 

ความคิดเห็น