วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรร่วมในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิทยากรคุณอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ จากอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และเรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการตลาด โดยคุณอิสรา พรหมเรียง จากพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล ในกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้กับตัวแทนชาวบ้านและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน สบู่ และผ้าทอ ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 8.00-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เมษยา บุญสีลา และประชาชนกลุ่มผู้ผลิตเห็ดจากต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย เข้าร่วมด้วย

ช่วงเช้า นำโดย นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ จากอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ช่วงบ่าย นำโดย นายอิสรา พรหมเรียง จากพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น