วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง ภาษากับอัตลักษณ์ ซึ่งบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร  ภักดีผาสุข ผ่านระบบออนไลน์ เนื้อหาเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งในมิติขององค์ความรู้และประเด็นการศึกษาวิจัยทางภาษา และทางคติชนวิทยา ผู้ที่มีความสนใจการศึกษาด้านนี้จึงได้รับความรู้และแนวทางอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 200 คน มาจากหลายหลายสถาบันทั่วประเทศกว่า 50 สถาบัน

ภาษาเป็นเครื่องมือของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ในมุมมองทางสังคม เปรียบได้กับลมหายใจในทางวิทยาศาสตร์ หรือการทำงานของสมองทางการแทพย์ คงไม่มีผู้ป่วยใดเลือกมีลมหายใจโดยที่นอนติดเตียง สมองฟังเสียงของเสียงอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ภาษาจึงเป็นเครื่องมือประกอบการสร้างการมีแห่งหน ตัวตนของมนุษย์

มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการประกอบสร้าง และการประกอบสร้างเป็นเครื่องสร้างอัตลักษณ์ การทำความเข้าใจภาษาจำเป็นต้องทำความเข้าใจการประกอบสร้าง ภายใต้กระบวนการสำคัญ 2 ขั้นตอน คือ การเห็น และการบรรยายออกมา การบรรยายออกมาในขั้นที่สองนี้ได้เกิดการประกอบสร้างภาพความหมายขึ้นแล้ว และความหมายนี้จะไปนิยามหรือสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้น

 

ความคิดเห็น