16 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากกรรมการประเมินประกอบไปด้วย

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร ประธานกรรมการ
  2. ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ กรรมการ
  3. อาจารย์วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ กรรมการ
  4. อาจารย์ ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล เลขานุการ

และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมทุกคน นอกจากนี้กรรมการยังได้สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป

http://cnst.bru.ac.th/2021/07/16/qa-2564/?fbclid=IwAR3qQu-JRJc7F8q6YNFcSUoHbSBJW8pqrXyF–QZ5vPk36t61BxV04aOCYk

ความคิดเห็น