วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้แฝก ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ โดยได้รับเก๊ยรติจาก อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวนการสำนักงานบริการวิชาการ อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นสี ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ใหญ่ชิงชัย จงวงษ์ นายแดนภา จันลา ปราชญ์ชาวบ้านเครือข่ายคนรักษ์แฝก โดยผู้มีเกียรติและสมาชิกกลุ่มเกษตรไทยบ้าน ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ ได้ร่วมกันปลูกไม้ผลและต้นกล้วนในบริเวณอุทยานแฝกจำนวนกว่า 100 ต้น

ความคิดเห็น