วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  คู่ทวีกุล  รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตชินกุล และอาจารย์ ดร. พัชรินทร์ บูรณะกร ในระบบออนไลน์

ทั้งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินการหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 ต่อคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้เห็นภาพการดำเนินการในภาพรวมของหลักสูตรตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปีการศึกษา และหลักสูตรได้รับคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ระดับคะแนนที่ได้ คือ 3.94 คะแนน

คณะกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การบริหารจัดการหลักสูตรในปีการศึกษาหน้า มีสาระสำคัญสรุป คือ

  1. หลักสูตรมีความเข้มแข็งในด้านการผลผลิตผลงานทางวิชาการ มีงานทางวิชาการจำนวนมากเป็นที่น่าชื่นชม แต่เมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งทางวิชาการไม่สอดคล้องกับจำนวนผลงานที่มี ดังนั้นหลักสูตรควรเร่งขอตำแหน่งทางวิชาการ และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ครบทุกท่าน
  2. ด้านนักศึกษามีการพัฒนาและดูแลอย่างเป็นระบบ แต่ยังมีนักศึกษาที่ลาออกระหว่างเรียน ซึ่งต้องหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทำความเข้าใจในประเด็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
  3. บัณฑิตมีงานทำในอัตราสูง และควรเร่งแก้ไขข้อเสนอแนะจากที่ผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อเสนอแนะ
  4. ด้านการจัดการเรียนการสอนมีระบบและการจัดการที่ดี แต่กระบวนการทวนสอบยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ ควรมีการออกแบบระบบและดำเนินการทวนสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาห้องเรียนชุมชนได้นับเป็นเรื่องดี ควรขยายเครื่องข่ายห้องเรียนชุมชนให้มากขึ้นและนำไปสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเพิ่มขึ้น

 

ความคิดเห็น