วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน และ ผศ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

ความคิดเห็น