งานอนุรักษ์พลังงาน การบูรณาการการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติงานเพื่อสร้างทักษะอาชีพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติจากประสบการณ์จริง การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มีความจำเป็นต่อการประหยัดไฟฟ้าอย่างมาก หากนักศึกษามีทักษะจากการทำงานจริงในหน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน ทั้งการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลทางพลังงาน การจัดเก็บข้อมูล และการบำรุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศ นอกจากนักศึกษาจะมีความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นแล้วยังจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยลงได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ทางงานอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเทคโนโลยีการจัดการพลังงานให้กับนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงในการเข้าปฏิบัติงานที่งานอนุรักษ์พลังงาน ฝึกการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ค่าพลังงาน การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นักศึกษาเกิดทักษะปฏิบัติและประสบการณ์ซึ่งจะทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกิดทักษะอาชีพที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้กับการทำงานได้ในอนาคต
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ทางหน่วยงานจึงได้จัดการประกวดผลงานขึ้นในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกนักศึกษาในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการมี ส่วนร่วมลดการสูญเสียพลังงาน
๓. เพื่อสร้างความสนใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย
๔. เพื่อฝึกฝนทักษะความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศ เกิดทักษะสามารถนำไปใช้กับการทำงานได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการลดใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย
๒. นักศึกษาเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย
๔. นักศึกษาเกิดความรู้และทักษะปฏิบัติในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการพลังงาน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
เป้าหมาย

ทั้งนี้ มีจำนวน นักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น ๖๑ จำนวน ๔๘ คน

 

ความคิดเห็น