งานอนุรักษ์พลังงาน
เข้าดำเนินการติดตั้งสติกเกอร์เคลือบลิฟต์
มาตรการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
ที่ตึกอาคารครุศาสตร์,อาคาร15,อาคาร24 วิทยาการจัดการ,
อาคาร25 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,อาคารบรรณราชนครนทร์,
อาคารนวัตปัญญา,อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอขอบคุณ คณบดีฯ ผู้ดูแลอาคาร และเจ้าหน้าที่แม่บ้าน
ในการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งในครั้งนี้
#SaveEnergy #SavetheWorld

ความคิดเห็น