โครงการจัดการความรู้ เรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล

นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ โครงการจัดการความรู้ เรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ความคิดเห็น