การพัฒนาอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ยาโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
Medicine Packaging Equipment by using The Internet of Things Technology
สหภาพ นอกไธสง1* อภิสิทธิ์ สติพา2 และ สกรณ์ บุษบง3

ความคิดเห็น