รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

 

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา  กรรมการ
อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล กรรมการ
และอาจารย์นิธินันท์  มาตา  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้คะแนนประเมิน 3.55

 

 

ความคิดเห็น