เข้าร่วมโครงการการติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น