สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ขอบคุณกรรมการผู้ประเมิน และคณาจารย์สาขาวิชา

ความคิดเห็น