ผู้วิจัย

อาทิตยา บุญตรี1* ญาติมา ครองชื่น2 สกรณ์ บุษบง3 และ ณปภัช วรรณตรง4

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบบันทึกการประชุมและจัดการเอกสารหลังการประชุมด้วย AI for Thai ร่วมกับ Google Speech API กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำขึ้นเพื่อลดเวลาในการ จัดทำรายงานการประชุม โดยการถอดเสียงบันทึกการประชุมออกมาเพื่อจัดทำรายงานการประชุม และตัดคำด้วย Lexto+ ของแพลตฟอร์ม AI for Thai สำหรับทำสรุปใจความสำคัญ (Text Summarization) และออกรายงานการประชุมได้ ทำให้ เกิดความสะดวก ลดข้อผิดพลาดและทรัพยากร เช่น กระดาษในการออกรายงานการประชุม โดยการทำงานของระบบหลัก ๆ ประกอบด้วย การอัปโหลดไฟล์เสียง ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม การตั้งค่าการประชุมตั้งแต่ ผู้เข้าร่วม หัวข้อวาระการ ประชุม ตำแหน่งการประชุมและการออกรายงานการประชุมในรูปแบบไฟล์ PDF การส่งแจ้งเตือนการประชุมผ่านโปรแกรม LINE การถอดเสียงบันทึกการประชุมออกมาเป็นข้อความ (Speech to text) ด้วยไลบรารีSpeechRecognition จาก Python และการตัดคำ (Word Segmentation) ด้วยแพลตฟอร์ม AI for Thai โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Visual Studio Code และใช้โปรแกรม phpMyAdmin เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาคือ PHP, HTML, CSS, JavaScript และ Python ซึ่งระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการถอดเสียงการประชุมและออกรายงานการประชุมได้จริง ทำให้เกิดความสะดวกและเป็นประโยชน์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

ธนวัฒน์ น้อยพาลี. (2560). ระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนความปลอดภัยห้อง Data Center. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, บุรีรัมย์ รวีพร จรูญพันธ์เกษม และคณะ. (2561). การพัฒนารูปแบบการสอนโดยอาศัยแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จำ เสียงพูดและเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร วิกานดา ผาพันธ์ และอัญชนา พิมพิศาล.(2563). การพยากรณ์ทิศทางของราคาหุ้นรายวันจากข้อความข่าวภาษาไทย. ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบบันทึกการประชุมและจัดการเอกสารหลังการประชุมด้วย AI for Thai ร่วมกับ
Google Speech API กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำขึ้นเพื่อลดเวลาในการ
จัดทำรายงานการประชุม โดยการถอดเสียงบันทึกการประชุมออกมาเพื่อจัดทำรายงานการประชุม และตัดคำด้วย Lexto+
ของแพลตฟอร์ม AI for Thai สำหรับทำสรุปใจความสำคัญ (Text Summarization) และออกรายงานการประชุมได้ ทำให้
เกิดความสะดวก ลดข้อผิดพลาดและทรัพยากร เช่น กระดาษในการออกรายงานการประชุม โดยการทำงานของระบบหลัก ๆ
ประกอบด้วย การอัปโหลดไฟล์เสียง ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม การตั้งค่าการประชุมตั้งแต่ ผู้เข้าร่วม หัวข้อวาระการ
ประชุม ตำแหน่งการประชุมและการออกรายงานการประชุมในรูปแบบไฟล์ PDF การส่งแจ้งเตือนการประชุมผ่านโปรแกรม
LINE การถอดเสียงบันทึกการประชุมออกมาเป็นข้อความ (Speech to text) ด้วยไลบรารีSpeechRecognition จาก
Python และการตัดคำ (Word Segmentation) ด้วยแพลตฟอร์ม AI for Thai โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Visual Studio
Code และใช้โปรแกรม phpMyAdmin เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาคือ PHP, HTML, CSS,
JavaScript และ Python ซึ่งระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการถอดเสียงการประชุมและออกรายงานการประชุมได้จริง
ทำให้เกิดความสะดวกและเป็นประโยชน์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

 

ABSTRACT
This project was development the system of meeting recording and post-meeting documentary
management system by using AI for Thai platform and Google Speech API: a case study of Faculty of
Sciences at Buriram Rajabhat University in Buriram province. The purposes of the study were to reduce time
in reporting the minutes of meeting. In order to transcribe the record of meeting for preparing the minutes
and word segmentation by Lexto + of the AI for Thai platform for making a text summarization and issuing
minutes. This system is convenient and reduces any errors and resources as paper in reporting the minutes
of meeting. The main operation systems consisted of file uploading such as audio and meeting documents;
setting up a meeting such as participants, agenda, meeting position; accessing minutes’ permission; reporting
minutes in PDF file format and sending of meeting notifications via LINE. The meeting record was transcribed
into text (Speech to text) with the Library SpeechRecognition from Python and the words were segmented
(Word Segmentation) by using AI for Thai platform. Visual Studio Code was used as the program
development and phpMyAdmin was used as database management system. Computer programming

languages used in the development were PHP, HTML, CSS, JavaScript and Python. These computer
programming languages could be applied to transcribe the records of meeting and report the minutes. It is
convenient and useful for working effectively.

ไฟล์แนบ

pdf 2720-อาทิตยา บุญตรี และคณะ

ขนาดไฟล์ 294 KB | จำนวนดาวน์โหลด 416 ครั้ง

ความคิดเห็น