อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการอบรบหลักสูตรเลขานุการสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น